XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
Tổng
00       1                                         1
01                         1             1 1 1     4
02 1 1   1         1 1         1                 1 7
03               1                               1 2
04                 1     1           1         1   4
05 1 1                               2   1 1       6
06                           1       1             2
07       2           1                     1 1     5
08                       2     1     1         1   5
09             1   1 1 1 1 1       1   1           8
10 1   1       1                 1                 4
11                 1                         1 1   3
12                                                 0
13 1         1   1 1         1           1       1 7
14     1         1   1 1                       1   5
15       1                                     1   2
16                         1 1       1             3
17                       1         1 1             3
18 1           1           1       1           1   5
19                   1         1                   2
20             1   1                               2
21       1   1         1                           3
22     1                           1   1           3
23               1   2 1                           4
24           1 1       1             1           1 5
25 1                                       1       2
26                                     1   1       2
27   1                   1   1                     3
28 1                         1       1             3
29 1                           2                 1 4
30       1 1                           2           4
31   2               2           1           1     6
32   1                 1   2                       4
33         1             1     2 1                 5
34 1     1             1       1 1                 5
35         1     2     1         1           1   1 7
36                             1     1             2
37         1 1                     1               3
38           1   1 1             1       1   1     6
39                         1 1             1     1 4
40 1                                   1     1     3
41     1       1   2       1             1     1   7
42   1   1           1       1   1             1 1 7
43                         1   1       1           3
44                                           1     1
45               1     1   1   1   1 1             6
46         1                       1         1     3
47       1                   1                     2
48         1 1   1           1     1   2     1     8
49 1   1             1           3                 6
50 1   1                   1 1           1         5
51     1                                           1
52               1                 2   1         1 5
53             1       2           1               4
54                                       1         1
55   2                           1         1 1 1   6
56             1 1   1 1   1     1         1       7
57                                       1     1   2
58               1                                 1
59                                           1     1
60     1                             1     1   1   4
61   1       1   1 1 1     1 1             2       9
62             1     1           1                 3
63 1             1             1                   3
64     1                           1 1           2 5
65                 1           1           1   1   4
66                       1             2           3
67   1     1                       1         1     4
68   1           1           1                     3
69   1       1   1                 1               4
70                       2           1             3
71           1 1   1 1               1 1           6
72   1       1 1               1   1     1 1 1     8
73     1 1                           1         1   4
74     1   1 1           1               1       1 6
75 1 1                                         1   3
76     1   2             1         1   1 1   1     8
77   1     1 2           1                   1     6
78       1     1                   1             1 4
79         1   1 1               1   1     1   1   7
80     1   1 1 1         1   1 1 1             1   9
81           1     1       1     1                 4
82   1 2                 1               1       1 6
83 1                                       1     1 3
84       1                       1                 2
85 1   1               1 1       1               1 6
86       1         1           1           1 1     5
87       1   1 1 1 1   1     1           1         8
88     1             1 1   1         1   1     1   7
89     1                                   2       3
90       1 1         1 1                         1 5
91                 1   1       1                   3
92 1                         1                   1 3
93                 1     2   1         3 1         8
94 1         1         1                           3
95             1                               1   2
96   1   1 1   1           2 1         1     1     9
97         1                             2         3
98       1 1 1                 1         1         5
99         1   1   1 1     1 1     1               7

Tin tức XSBL

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan