XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
Tổng
00                   1                             1
01                                                 0
02                               1 1             2 4
03   1           1 1 1           1                 5
04   2                     1                 1 1   5
05                       2                     1   3
06   1                                   1         2
07     1         1 1             1   2             6
08     1   1       1                     1 1 1     6
09 1       1   1       1       1         1 1     1 8
10           1     1           2               1   5
11     1         1               1                 3
12     1                       1 2                 4
13           1     1                         1     3
14         1                       1             1 3
15             1 1               1       1   1   1 6
16         1           1     1               1     4
17 1 1       1                 1                   4
18         1       1             1             1   4
19 1   1   1   1 1   1               1             7
20                     1           1       1   1   4
21   1               1     1     1                 4
22     2 1     1     1   1                 1       7
23                             1     1             2
24 1   1 1       1                 1           1   6
25     1   1         2     2         1             7
26     1             1   1 1   1             1     6
27       2                             1       1   4
28     1           1                       1       3
29             1           1                       2
30 1       2 1   1 1   1                           7
31 1 1               1               1     1       5
32         1     1           1 1     1             5
33         1         1                 1           3
34             1       1     1       1   1     1   6
35   1       1           1             3 1         7
36     1 1                   1                     3
37               1       1                   1   1 4
38           1 1       1           1               4
39       1         1                   1       1   4
40           1       1     1   1                 1 5
41                               1                 1
42     1                           1             1 3
43                   1     1                       2
44     1                         1         1       3
45 2                 1                           1 4
46       2   1 1       1   1             1 1       8
47         1             1                         2
48             1       1                         2 4
49                 1               1   1 1         4
50         1 1     1   2 1   2             1       9
51 1                             1   1   1         4
52           1           1                     1   3
53           1           1   1               1   1 5
54 1             1 1   2           1   1         1 8
55   2       1           1       1       1 1       7
56                                   1     2 1     4
57       1         1         1     2   1           6
58                                                 0
59 1                         1 1 1           1     5
60               1                       1         2
61                     1   1               1       3
62       1     2         1       1                 5
63     2     1         1             1 1     1     7
64                   1       1       1         1   4
65             1           1           1           3
66         1               1   1   1 1             5
67               1 1     1 1                       4
68                     1     1   1 1     1 1       6
69                             1   1               2
70                                     1     2   1 4
71 1                           1     1       1     4
72               1           2 1             1 2   7
73 1 1   1     1             1   1 1   1           8
74                   1 1                 1         3
75                 1                               1
76                     1       2         2 1       6
77 1     2 1                                 1     5
78 1           1     1   1                         4
79     1                                   1       2
80   1       1               1 2                   5
81   1                   1   1         1 1         5
82               2 1       1 1                     5
83   1 1 1                           1         1   5
84                   1   1   1             1       4
85   1     1                                       2
86                     1   1       1   1         2 6
87       1   1                                     2
88   2       1                               1     4
89           1   1                     1           3
90   1     1 1 1 1                 1     1     1   8
91                 1       1         1 1           4
92         1     1 1               1 1             5
93       1                                   1     2
94                   1   1           1         1   4
95 1           1         1             1       2 1 7
96 1                       1                       2
97 1     1     1                 1                 4
98             1                         1 1       3
99       1                 1       1             1 4

Tin tức XSBT

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan