XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
Tổng
00             2 1             1           1       5
01         1         1 1         1 1             1 6
02 1 1   1       1                   1           1 6
03 1               1     1 1   1     1 1           7
04             1                 1     2 1   1   2 8
05     1         1 1   2   1 1     1     1     1   10
06                     1         1 2             1 5
07     1             1 1         1             1   5
08           1         1 3         1 1 1           8
09   1   1 2       1         1     1     1 1       9
10       1     1     1     1 1 1         2         8
11         1     1     2   2 1     2               9
12 1             1   1         1 1       1 1       7
13               1 1                 1       1     4
14             1 1                                 2
15   1                                     1       2
16         1 2                               1     4
17       1   1       1                   1         4
18 1       1                     1 1       1   1   6
19           1           1         1         1     4
20   1               1 1 1 2 1   1         1       9
21                 2           1 1     1           5
22     1               1     1   1   1   1   1     7
23   1   1   1 1       1   1     1   1 1           9
24               2             1                   3
25       2   1       1     1                       5
26   1   1 1 1   1     2     1 2     1 1   1 1     14
27   1             2                 1             4
28       1       1             1               1   4
29       1                 1             2   2     6
30             1     1                             2
31                               1   1     1       3
32         1               1       1     1 1       5
33   1             1     1   2         2   2       9
34 1 1       1     1             1   1 2   1   1   10
35   1 1         1   1       1 1                 1 7
36                 1                       1   1   3
37         1       1             1   1     1 1     6
38 1     1     1   1         1 1         1         7
39     2 1     1   1   1 1   1             1       9
40   1   1     1             1                   1 5
41         1   2             1 1         1       1 7
42 1                             1       2   1     5
43       1 1   1       1           1   1           6
44           1 1             1 1 1   2       2   1 10
45       2     1     1 1 1       1                 7
46 1 1   1   1       1   2     1   1   1     1 2 1 14
47       2   1     1 1   1         1 1             8
48     2       1       1               1 1 1       7
49 1       1         3       1 2                 2 10
50 1       1               1   1 1 1         1     7
51                 1       1               1       3
52 1   2     1                           1       2 7
53   1 2 1                                         4
54   1                         1         1 1   1 1 6
55 1       1 1 2   1       1                       7
56     1         1 1 1     1     1     4     1 1 2 14
57   1 2     1       1                     1 2 1 1 10
58     1   2 1       1       1 2   1               9
59 2             2                         1     1 6
60         1             1   1     1 1   1   1 1   8
61             1 1           1         1   1   1   6
62         1     1     1               2   1       6
63     1   1                 1 1   1   1 1 1 1     9
64 1               1     1                 1   1   5
65 1     1   1 1                   1               5
66     1       1         1                         3
67               1                 1         1     3
68     1               1 1                 1 1     5
69   1     1         1     1       1         1 1 1 8
70 1     1 1                         1 1       1   6
71   1       2                                     3
72                       1 1     2     1       1 1 7
73     1   1 1 1 1 1                               6
74           1     1 1     1 1 1     1       1 1   9
75 1 1             1       1   1   1               6
76     1               1     1                     3
77 1 1 1       1   1     1   1           1         8
78         1   1   2   1     1     1           1   8
79           1       1       1     1 2   1   1   1 9
80                     1   1                       2
81   1           3   1           1   1             7
82   1                                   1         2
83   1       1             1   1 1       1     1 1 8
84       1     1     1                         2   5
85           1 1         2   1 1           1     2 9
86     1 1 1         1         1   1       1       7
87       1 1 1   1     1   1                       6
88         1       1 1     1         1             5
89   1     1     1     1   1     1 1               7
90               1       1   1           1     1   5
91 2 1                                 1       2   6
92 2   2       1   1   1       1 2     1 1         12
93 2                     1         1 1             5
94           1   1     2   1                 1 1   7
95                   1   1 2     1   1           1 7
96 1 2   1       1       1           1 1         1 9
97 1   2     1       1   1       1   2       1 1   11
98   1                   1                   1     3
99       1               1           1   1         4

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan