XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
Tổng
00 1 1           1                       1         4
01                           1                     1
02                               1                 1
03 1     1   1 1               2                 1 7
04       1     1   1   1 1                         5
05 2   1     1 2         1       1     1 1   1     11
06   1   1                       1                 3
07                         1   1       2           4
08                   1   1 1         1             4
09                                     1         1 2
10     2   1           1 1                 1     1 7
11         1   1                           1       3
12               1 1         1               1 1   5
13                   1       1           1         3
14                           1                     1
15         1       1           1     1         1   5
16                         2                       2
17           1       1       1                     3
18                 1 1           1     1 1         5
19 2                       1         1     1 1     6
20     1       1           1 1                     4
21 1 1     1     1 1 1                       1   1 8
22   1   2                   1 2           1 1     8
23       2       1   1       1     2   1     1   1 10
24                 1               1   1     1     4
25   1                             1         1 1   4
26               1       1     1   1 1             5
27               1       1       1       1         4
28 1       1 1       1   1       1   1 1 1         9
29                                             1   1
30                     1                           1
31                                   1             1
32             1   1       1     1                 4
33 1     1   1             1                       4
34   1     1     1                               1 4
35               1 1     1 1   1                 1 6
36                         1         1             2
37                           2 1   1               4
38               1                         1       2
39   1   1   1     2 2 1               2 1         11
40     1     1       1           1 1   2   1       8
41                 1       1                 1     3
42               1   1               1   1   1 1   6
43         1 1       1                         1   4
44           1         1             1   1 2     1 7
45     1 1                           1             3
46             1               1                   2
47   2                                             2
48   1 1     1   1 1           1       1           7
49     1                             1             2
50         1                                       1
51       1 2     1     1   1                 1   1 8
52 1 1 1 1             1                     1     6
53     1                                       2   3
54       1       1               1   1             4
55                                 2               2
56           1             1     1                 3
57   1           1           1 1   2               6
58     1 1         1                           1 1 5
59               1       1             1           3
60   1                     1               1       3
61                           2                     2
62 1                                               1
63 1 1 1   1         1                       1     6
64 1                                               1
65     1   1 1                           1     1   5
66                         1           1 2         4
67       1     2         1                       1 5
68         1           2       1           2       6
69             1     1                     1   1   4
70                     2 1 1   1         1         6
71                                                 0
72     1     1           1           1     1       5
73                           1   1   1   1         4
74         1 1           1         1       1       5
75                 2             1 1     1     1   6
76         1       1                         1     3
77     1       1                   1 1             4
78               1       1                       1 3
79           1                         1     1   1 4
80           1 1                 2                 4
81 1                   2                           3
82 1 1   1                                     1   4
83         1       1 1         1   1 1     1       7
84                                                 0
85             1                 1           1   1 4
86               1     1   1                     1 4
87 1                     1                 1     1 4
88   1         1         1           1       1     5
89     1 1   1     1     1       1 1   1     1     9
90 1                       1   1         1 1   1   6
91                           1     1             1 3
92     1       1               1       1       2   6
93   1 1         1   1 1     1                     6
94   1     2 1 1     1 1       1 1                 9
95       1               1       1                 3
96                   1       1           1       1 4
97             1       1           1       1   1   5
98 1                   1     1       1         1   5
99                                       1         1

Tin tức XSST

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan