XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
Tổng
00   1                             2       1     1 5
01             1 1 1   1   1             1 1       7
02                                                 0
03                                 1         1     2
04       1         1               1           1   4
05 1     1         2   1               1           6
06 1       1                         2   2       1 7
07               1           1 1 1     1           5
08     2         1                                 3
09         1   2   1   1               1 1         7
10   1           1                     1   1       4
11                 1   2                           3
12 1           1         1   1                 1 1 6
13         2     1                             1   4
14                 1   2       1         2 2       8
15                       1     1                   2
16               1         1           1   1       4
17 1     1                             1   1 1     5
18                   1       3                     4
19 1         2                                   1 4
20     1   1 1                                     3
21                               1               1 2
22   1                   1           1 1   1       5
23                   1                             1
24         1   1                                   2
25 1 1                 1             2 1 1   1     8
26     1 1                 1     1           1     5
27       1       1         1     1     1       1   6
28 1         1         2                           4
29   1                                     1     1 3
30       1   1       1       1                     4
31 1   1       1 1       2               1         7
32                   1   1               2   1   1 6
33                                 2           1   3
34                               1 1               2
35     1                   1       1       1       4
36                   1 1   1       1           1   5
37       1 1 1             1                       4
38       2                 1       1           1   5
39 1   1     1                   1                 4
40     1                   1   1                   3
41 1 1 1   1         1                     1 1     7
42                     1 1     1               1   4
43               1                                 1
44               1   1     1 1 1   1         1   1 8
45                                 1               1
46       1   1         1                           3
47                                             1   1
48       1         1 1     1   1     1       1 1   8
49   1       1 1     2         1 1                 7
50       1 1         1                         1   4
51         1                                       1
52                                               1 1
53         1       1       1       1       1       5
54         1     1     1 1   1 1 1     1           8
55         1   1                         1       1 4
56   1               1                   1         3
57     1       1   1           1                   4
58             1       1     1 1                   4
59                                             1   1
60       1   1     1       1       1               5
61 1           1 1       1       1           1 1   7
62             1                       1     1     3
63 1         1 1 1         1     1   1 1           8
64                               1       1 1       3
65         1 1   1                     2 1 1     2 9
66 1                 1   1       2                 5
67 1                         1       1     1       4
68       1         1 1   1 1             1 1 2     9
69 1                     1           1 1     1     5
70   1             1                               2
71               1       1           1 1         1 5
72           1         1       1     1       1     5
73     1 1                           1         1   4
74   1               1         1             1     4
75     1     1 1           1 1       1       1   1 8
76       2             1   1   1                 1 6
77   1         1                   1               3
78   1 1                           1 1         1   5
79   1     1                 1     1 1             5
80       1                       1     1           3
81   1         1                       1           3
82                                       1   1     2
83         1                 1                     2
84   1           1           1   1                 4
85 1   1         1 1         1       1             6
86                   1   1     1           1       4
87         1     1       1 1   1         1 1   1   8
88 1   1     1               1                     4
89   1 1       1   1                               4
90                   1   1       1   1           1 5
91                           2                     2
92           1           1     1                   3
93     1             1         1     1           1 5
94   1 1                                           2
95   1     1 2     1     1       1             1   8
96                               1                 1
97 1               1               1           1   4
98                 1   1                     1     3
99             1                         1       1 3

Tin tức XSVT

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan