XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 31/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00722A0023
G10023B1072
G2

5815 9073

C8769
G3

1072 8769 9420

D9420
KK1

023

E5815
KK2

23

G9073
Thống kê người trúng giải ngày 31/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK19100 lần1,000,000đ
KK23710 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00721A4926
G15604B5604
G2

6694 8154

C6694
G3

4926 4142 2695

D4142
KK1

604

E8154
KK2

04

G2695
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK14100 lần1,000,000đ
KK25310 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 26/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00720A3358
G15141B8417
G2

2783 3358

C3933
G3

8417 3933 9726

D2783
KK1

141

E9726
KK2

41

G5141
Thống kê người trúng giải ngày 26/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK17100 lần1,000,000đ
KK26010 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 24/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00719A6788
G14629B4629
G2

6788 4906

C1605
G3

1605 6384 6605

D6384
KK1

629

E6605
KK2

29

G4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK26810 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 21/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00718A4514
G16393B6393
G2

4562 3080

C6796
G3

4514 6796 9884

D4562
KK1

393

E9884
KK2

93

G3080
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK12100 lần1,000,000đ
KK24010 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 19/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00717A8967
G13961B2912
G2

2912 7850

C5565
G3

8967 5565 6240

D6240
KK1

961

E3961
KK2

61

G7850
Thống kê người trúng giải ngày 19/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK27410 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 22/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00716A0289
G17990B3298
G2

3298 0786

C7990
G3

0289 0750 1500

D0750
KK1

990

E1500
KK2

90

G0786
Thống kê người trúng giải ngày 22/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK213810 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 20/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00715A8665
G12041B1402
G2

5774 1402

C5774
G3

8665 8217 6416

D8217
KK1

041

E2041
KK2

41

G6416
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218410 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 17/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00714A0797
G16077B6077
G2

2324 0797

C8734
G3

8734 9002 2239

D9002
KK1

077

E2324
KK2

77

G2239
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK241910 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 15/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00713A9429
G19429B8214
G2

4678 8214

C0597
G3

0597 0567 0732

D4678
KK1

429

E0567
KK2

29

G0732
Thống kê người trúng giải ngày 15/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 13/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00712A7002
G14241B6256
G2

6862 4946

C6862
G3

7002 6256 5572

D5572
KK1

241

E4946
KK2

41

G4241
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 10/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00711A3166
G14506B4489
G2

4500 5791

C5791
G3

3166 4489 5446

D4506
KK1

506

E5446
KK2

06

G4500
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 08/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00710A1703
G17296B1725
G2

9972 1725

C2927
G3

1703 2927 2630

D7296
KK1

296

E2630
KK2

96

G9972
Thống kê người trúng giải ngày 08/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 06/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00709A1654
G14049B1010
G2

1654 8984

C0901
G3

1010 0901 2595

D8984
KK1

049

E2595
KK2

49

G4049
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1251,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 03/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00708A8654
G12526B1478
G2

8654 7881

C7881
G3

1478 3690 0625

D3690
KK1

526

E2526
KK2

26

G0625
Thống kê người trúng giải ngày 03/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.231650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK226710 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 01/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00707A7019
G10021B4710
G2

4710 3830

C0400
G3

7019 0400 3027

D0021
KK1

021

E3027
KK2

21

G3830
Thống kê người trúng giải ngày 01/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK1105100 lần1,000,000đ
KK234210 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 29/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00706A0043
G10043B4324
G2

7834 3620

C7834
G3

4324 7302 6579

D7302
KK1

043

E3620
KK2

43

G6579
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK225510 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 26/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00705A4204
G12051B9115
G2

6905 7583

C6905
G3

4204 9115 9793

D7583
KK1

051

E9793
KK2

51

G2051
Thống kê người trúng giải ngày 26/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.378300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK241410 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 24/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00704A1205
G11205B6197
G2

7601 9077

C7601
G3

6197 1037 3719

D1037
KK1

205

E9077
KK2

05

G3719
Thống kê người trúng giải ngày 24/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 22/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00703A9289
G12913B8337
G2

8337 0994

C5363
G3

9289 5363 4569

D2913
KK1

913

E4569
KK2

13

G0994
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.326300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK244210 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 19/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00702A8559
G11032B5270
G2

4571 3957

C4571
G3

8559 5270 6142

D1032
KK1

032

E3957
KK2

32

G6142
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235610 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 17/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00701A9211
G17404B2419
G2

2419 6421

C0131
G3

9211 0131 2180

D2180
KK1

404

E7404
KK2

04

G6421
Thống kê người trúng giải ngày 17/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 15/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00700A6956
G14173B4173
G2

5103 6956

C1548
G3

1548 3141 0255

D5103
KK1

173

E3141
KK2

73

G0255
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 12/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00699A8195
G12193B8487
G2

8375 3099

C9788
G3

8195 8487 9788

D3099
KK1

193

E2193
KK2

93

G8375
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK235710 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 10/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00698A6395
G11180B4359
G2

1079 0632

C1079
G3

6395 4359 0440

D0440
KK1

180

E1180
KK2

80

G0632
Thống kê người trúng giải ngày 10/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.241650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227510 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 08/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00697A6526
G10516B7565
G2

7565 6687

C8371
G3

6526 8371 8473

D6687
KK1

516

E8473
KK2

16

G0516
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK225310 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 05/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00696A3514
G17803B9694
G2

3514 1771

C1771
G3

9694 7879 2892

D7879
KK1

803

E2892
KK2

03

G7803
Thống kê người trúng giải ngày 05/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 03/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00695A6198
G16503B0188
G2

9314 4873

C9314
G3

6198 0188 8047

D4873
KK1

503

E6503
KK2

03

G8047
Thống kê người trúng giải ngày 03/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK241010 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 01/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00694A1533
G17556B7556
G2

1533 2267

C6406
G3

6406 6421 8776

D6421
KK1

556

E2267
KK2

56

G8776

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 22/03)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan